• ΤΗΛ.: 210 8003066

Οι Φάσεις Υλοποίησης ενός Ολοκληρωμένου Εκπαιδευτικού Έργου

• Συναντήσεις με τη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού για την καταγραφή των αναγκών των εκπαιδευόμενων.

• Γνωριμία με τους συμμετέχοντες ώστε να είναι γνωστές οι αξίες τους ,οι ανάγκες τους και οι προβληματισμοί τους.

• Επισκέψεις στο χώρο εργασίας των συμμετεχόντων.

• Ενημέρωση των εκπαιδευτών για σύγχρονα συστήματα και εργαλεία που χρησιμοποιούν οι συμμετέχοντες.

• Συνεντεύξεις από συμμετέχοντες και τους προϊσταμένους τους.

• Δημιουργία ασκήσεων και θεατρικών ρόλων σύμφωνα με τις εμπειρίες των συμμετεχόντων.

• Οριστικοποίηση εκπαιδευτικού υλικού.

• Υλοποίηση της εκπαίδευσης.

• Μετά από 15 ημέρες: Ημέρα Εφαρμογών.

• Μετά από 1 μήνα: One to One Coaching.

• Παρακολούθηση από τους προϊσταμένους της εκπαιδευτικής εξέλιξης του κάθε εργαζόμενου από πλευράς εμπειριών και δεξιοτήτων.